KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Załatwianie spraw w godzinach pracy sekretariatu : poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły)
  • ewidencja uczniów
  • arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły),
  • wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydaje pedagog w porozumieniu z wychowawcą),
 4. Sprawy kadrowe:
  - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania,
 6. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen,
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

UWAGA - w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu. Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak:

 • - PESEL dziecka,
 • - adresy zameldowania i zamieszkania,
 • - szkołę rejonową oraz do której uczęszczało dziecko.

Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIA PRZENOSZONEGO Z INNEJ SZKOŁY

Przed przyjęciem nowego ucznia, przenoszonego z innej szkoły wymagane są następujące dokumenty :

 • druk przekazania ucznia,
 • kserokopia arkusza ocen,
 • świadectwo szkolne z poprzedzającego przyjęcie roku szkolnego,
 • oceny z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania potwierdzone pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy klasy, jeśli jest to przeniesienie w trakcie trwania roku szkolnego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • pisemna zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych (jeśli oboje mają pełne prawa rodzicielskie),
 • opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, jeśli dziecko było badane,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli taka występuje,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach, jeśli dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności:

 • rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
 • rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
 • dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
 • dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
 • każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;

PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z podaniem do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:

Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

Podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 pkt. 1a brzmi: "W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat."

DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. Dz. U. nr 6 poz. 73 z późn. zm.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. Dz. U. nr 61 poz. 537
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr
  225 poz. 1635 z późn. zm. Duplikaty legitymacji szkolnych - opłata wynosi 9 złotych, Duplikaty świadectw szkolnych opłata wynosi 26 złotych. Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania to do 14 dni. System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
data: 03-12-2015
data: 03-12-2015
data: 03-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-06-2015 - Edycja treści
 • 27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 25-03-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 3559